Xem với cỡ chữ  

Kết luận 01-KL/TU Tỉnh ủy Quảng Trị: Kết luận hôi nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh năm 2016


01-KL/TU
27/11/2015
Nguyễn Văn Hùng

Kết luận hôi nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh năm 2016

Tỉnh ủy Quảng Trị
Kết luận
Khóa XVI

: kl 01.27.11.2015.doc

:


BÁO CÁO tình hình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
BÁO CÁO tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta  cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”
Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh
BÁO CÁO tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế hành lang kinh tế Đông Tây
BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân
BÁO CÁO sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Báo cáo tình hình thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại nền kinh tế tại kết luận số 10-KL/TW Hội nghị Trung ương 3 khóa XI và kết luận số 74-KL/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  
BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
BÁO CÁO Đánh giá chính sách an sinh xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1991 - 2013
BÁO CÁO tổng kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 12/12/2006 của Tỉnh ủy khóa XIV về đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế Hành lang kinh tế Đông - Tây đến năm 2010, có tính đến năm 2015 

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11090884