Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
24-CT/TU 09/09/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội” và “Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền”
248-BC/TU 26/08/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình sinh hoạt đảng của đảng viên là cán bộ hưu trí ở khu vực thành thị và nông thôn
34-TB/TU 15/08/2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt Đề án “Chương trình mục tiêu bảo vệ sức khỏe cán bộ lãnh đạo (2014-2016) và định hướng những năm tiếp theo” 
245-BC/TU 10/07/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
239-BC/TU 07/07/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết 18 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/4/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
240-BC/TU 07/07/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
241-BC/TU 07/07/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư “Về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”
223-BC/TU 07/05/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 24-CT/TU ngày 21/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.  
225-BC/TU 07/05/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.  
64-KH/TU 24/04/2014 Tỉnh ủy Quảng Trị KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
Trang 4 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11090870