Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
150-BC/TU 04/05/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5  khoá VIII về "Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"
151-BC/TU 04/05/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO sơ kết tình hình thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012
147-BC/TU 02/05/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng khoá X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
148-BC/TU 02/05/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của BCH TW Đảng khoá X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
143-BC/TU 12/03/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận chính quyền”
14-CT/TU 15/01/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị về việc tăng cường công tác phát triển đảng viên 
13-CT/TU 14/01/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong giai đoạn mới
131-BC/TU 07/01/2013 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X “về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng đổi mới  tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX “về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”
127-BC/TU 21/12/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 17/10/2007 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XIV về phát triển Công nghệ thông tin và Bưu chính - Viễn thông đến năm 2015
28-KL/TU 19/12/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XV tiếp tục thực hiện  Nghị quyết TW3, khóa X và Chương trình hành động của Tỉnh ủy "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
Trang 8 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11090547