Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
29-KL/TU 19/12/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 khóa XV về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Hội nghị TW6 khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
27-KL/TU 10/12/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị Kết luận Hội nghị lần thứ 10, BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013
133-BC/TU 07/12/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO Sơ kết 5 năm triển khai Chương trình hành động số 17- CTHĐ/TU, ngày 26/7/2006 của Tỉnh uỷ Quảng Trị Khóa XIV về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá
118-BC/TU 19/11/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình phát triển Khu Kinh tế - Thương mại Đặc biệt Lao Bảo (Theo Công văn số 4339-CV/VPTW, ngày 02/11/2012 của VPTW Đảng )
11-CT/TU 14/11/2012 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
111-BC/TU 30/10/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO  thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã làm công tác Đảng, Mặt trận, đoàn thể
110-BC/TU 29/10/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, đường lối của đảng về công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn Quảng Trị
109-BC/TU 17/10/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO  bổ sung Báo cáo kết quả tinh giản biên chế và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức 
107-BC/TU 12/10/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị BÁO CÁO tình hình thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước"
10-CT/TU 12/10/2012 Tỉnh ủy Quảng Trị Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện giai đoạn 2012 - 2020
Trang 9 trong 20 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Văn kiện Đảng bộ Tỉnh

Thống kê truy cập
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 11091103